Om Skattevidenskabelig Forening

Dansk Skattevidenskabelig Forening er stiftet i 1965 med det formål at fremme studiet af dansk og international skatteret og finans- videnskab og befordre samvirke mellem alle, der fagligt beskæftiger sig med disse problemer.

Foreningen har desuden til formål at fungere som dansk forening under International Fiscal Association.

Foreningens virke består i første række i afholdelse af medlems- møder med foredrag og diskussion om temaer inden for skatte- og afgiftsområdet.
Der afholdes normalt fire møder årligt.

Foreningen forestår desuden udpegning af nationalrapportører til de årlige kongresser i International Fiscal Association.
På et møde i august/september redegør nationalrapportørerne for indholdet af rapporterne til årets IFA-kongres.

Dansk Skattevidenskabelig Forening var i 1979 og 2013 vært for den årlige IFA kongres.

I 2015 fejrede foreningen sit 50 års jubilæum ved at udgive et festskrift med titlen “Den evige udfordring – omgåelse og misbrug i skatteretten”.

Foreningen har ca. 300 medlemmer.

Scroll to Top

Vedtægter

§ 1
Foreningens navn er »Dansk Skattevidenskabelig Forening«.
Foreningen har hjemsted i København.

§ 2
Foreningen har til formål at fremme studiet af dansk og international skatteret og finansvidenskab og at befordre samvirke mellem alle, der fagligt beskæftiger sig med disse problemer.

Foreningen har desuden til formål at virke som dansk forening under »International Fiscal Association«.

§ 3
Foreningen er upolitisk og varetager ikke økonomiske eller erhvervsmæssige interesser. Der kan ikke i foreningens navn affattes resolutioner eller foretages henvendelser til offentlige myndigheder eller offentligheden.
Medlemmerne af »Dansk Skattevidenskabelig Forening« udøver personligt deres medlemskab af »International Fiscal Association«.

§ 4
Foreningen kan optage ordinære og ekstraordinære medlemmer.

Som ordinære medlemmer kan optages personer, der med deres faglige kvalifikationer kan støtte de i § 2 angivne formål.

Som ekstraordinære medlemmer kan optages institutioner, offentlige myndigheder, aktieselskaber og andre erhvervsdrivende virksomheder, kooperative virksomheder, foreninger, selvejende institutioner mv.

Optagelse af nye medlemmer skal godkendes af repræsentantskabet. Medlemskab af »Dansk Skattevidenskabelig Forening« forudsætter medlemskab af »International Fiscal Association«, medmindre repræsentantskabet under særlige omstændigheder dispenserer derfra.

Udmeldelse af foreningen kan kun ske til udgangen af et regnskabsår.

Et medlem kan udelukkes af foreningen ved generalforsamlingens beslutning efter indstilling fra repræsentantskabet.

§ 5
Foreningens organer er generalforsamlingen og repræsentantskabet.

§ 6
Generalforsamlingen indkaldes af repræsentantskabet med 14 dages varsel ved skriftlig eller elektronisk meddelelse til medlemmerne.
Den årlige generalforsamling afholdes i København inden udgangen af hvert års maj måned.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af repræsentantskabet og skal indkaldes af dette, når mindst 10 af foreningens medlemmer skriftligt over for repræsentantskabet fremsætter ønske derom.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal være ledsaget af fuldstændig dagsorden.

§ 7
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Repræsentantskabets beretning.
2. Aflæggelse af årsregnskab.
3. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.
4. Fastsættelse af det årlige kontingent.
5. Valg af foreningens revisor.
6. Eventuelt.

§ 8
Hvert ordinært medlem har én stemme på foreningens generalforsamling, der, bortset fra de i §§ 14 og 15 omhandlede tilfælde, træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed. Det er tilladt at stemme ved fuldmagt.
Ekstraordinære medlemmer har ingen stemmeret.
Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent, der afgør ethvert spørgsmål om forhandlingernes gang.

§ 9
Foreningen ledes af et repræsentantskab, der så vidt muligt skal være sammensat således, at det blandt andet rummer repræsentation for de offentlige myndigheder, revisions- og advokatvirksomhed, undervisning og forskning ved handelshøjskoler og universiteter, samt domstolene.

Valg af revisor og medlemmer til repræsentantskabet gælder for ét år ad gangen.

§ 10
Repræsentantskabet vælger foreningens formand, der tillige er repræsentantskabets formand, og nedsætter et forretningsudvalg. Formanden er fast medlem og formand for forretningsudvalget, der på repræsentantskabets vegne varetager de daglige forretninger. Et af forretningsudvalgets medlemmer udpeges til foreningens sekretær, der tillige kan fungere som kasserer.

§ 11
Når bortses fra de til generalforsamlingen henlagte beslutninger har repræsentantskabet den øverste myndighed i alle spørgsmål vedrørende foreningen og dens virksomhed.

§ 12
Der holdes repræsentantskabsmøde mindst én gang årligt og i øvrigt så ofte, som forretningsudvalget finder det påkrævet.

§ 13
Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Kontingentet skal mindst udgøre det for »International Fiscal Association« til enhver tid gældende såvel for de ordinære som for de ekstraordinære medlemmer, men kan efter generalforsamlingens beslutning opkræves med en forhøjelse. En i henhold til § 4 stk 4 meddelt dispensation medfører ingen kontingentreduktion.

§ 14
Forslag om ændring af foreningens vedtægter kan kun fremsættes på en ordinær generalforsamling, og kun såfremt forslagets ordlyd er udsendt til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.
Til gyldig vedtagelse af et sådant forslag kræves, at mindst to tredjedele af foreningens medlemmer deltager i eller er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst to tredjedele af de deltagende og repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt de i generalforsamlingen deltagende og repræsenterede medlemmer ikke udgør mindst to tredjedele af foreningens medlemstal, men forslaget vedtages af to tredjedele af de deltagende og repræsenterede medlemmer, påhviler det repræsentantskabet at indkalde en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest 1 måned efter den ordinære generalforsamling, og at forelægge forslaget til ny afstemning. Såfremt det her vedtages med mindst to tredjedele af de deltagende og repræsenterede medlemmer, er det endeligt vedtaget.

§ 15
Bestemmelsen i § 14 skal finde tilsvarende anvendelse ved behandling af forslag om foreningens opløsning. Såfremt endelig beslutning herom vedtages, træffer generalforsamlingen i forbindelse med opløsningens endelige vedtagelse beslutning om anvendelse af foreningens midler.

*******************
Som vedtaget ved den stiftende generalforsamling den 26. maj 1965 og ændret ved generalforsamlingsbeslutning af 29. maj/19. juni 1972, 25. april 1984 og 20. april 2006.